12.06.2019 8:03

wizytator (śląskie)

Kuratorium Oświaty w Katowicach - Opublikowano: 11 cze 2019
Kuratorium Oświaty w KatowicachŚląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytator do spraw Koordynacji i realizacji zadań kuratora oświaty z zakresu nadzoru edukacji w Oddziale Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Wydziale Jakości EdukacjiKuratorium Oświatyul.Powstańców 41a40-024 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych realizacja zadań związanych z organizacją i współorganizacją olimpiad, tuniejów, przeglądów, konkursów innych niż przedmiotowe dla ucznów oraz imprez promujących osiągnięcia uczniówrealizacja zadań związanych z kształceniem ogólnym i specjalnym oraz wychowaniem przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wykonywania zadań organu wyższego stopnia w odniesieniu do spraw dotyczących kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, odmowy udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauki, zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza przedszkolem, szkołąkoordynacja zadania związanego z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnegokoordynacja i realizacja zdań z zakresu edukacji regionalnej i patriotycznej w szkołach i placówkachrealizacja zadań dotyczących eksperymentów pedagogicznych i działalności innowacyjnej analizowanie wniosków w zakresie obejmowania przedsięwzięć edukacyjnych patronatem śląskiego kuratora oświaty Warunki pracyPodstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie. Budynek wyposażony w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiWzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3800,00 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-24. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznymdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,znajomość przepisów prawa z zakresu oświaty (ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela) i aktów wykonawczych do ustaw oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,umiejętność obsługi komputera,umiejętność współpracy,umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,rzetelność i terminowość,komunikatywność,zorientowanie na osiąganie celów umiejętności analityczne Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweUkończone formy doskonalenia w zakresie pomiaru dydaktycznegoDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy w przypadku nauczyciela akademickiego,kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania lub administracji.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie pomiaru dydaktycznegooświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruDokumenty należy złożyć do: 2019-06-17Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...