12.06.2019 8:03

radca prawny (mazowieckie)

Główny Urząd Miar w Warszawie - Opublikowano: 11 cze 2019
Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy - Zespole Radców Prawnych w Biurze Dyrektora GeneralnegoGłówny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-139 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie opinii prawnych oraz interpretowanie przepisów prawa będących w zakresie właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miarreprezentowanie Prezesa Głównego Urzędu Miar przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innych dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne udział w projektowaniu umów oraz porozumień zawieranych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i Główny Urząd Miar, a także innych dokumentów przekazywanych do zaopiniowania przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w zakresie pozostającym we właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Głównego Urzędu Miaranalizowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych i innych pism związanych z postępowaniem administracyjnym sporządzanie opinii w sprawach indywidualnych Warunki pracyCo oferujemy naszym pracownikom? - stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar, - otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - trzynaste wynagrodzenie, - ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy, - szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych, - pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, - możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacja o metodach naboru: Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym Etap II - rozmowa kwalifikacyjna UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GU M.html Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 90 61 w godz. 8.00-16.00.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowego3 lata doświadczenia w w pracy w obszarze obsługi prawnej podmiotów, w tym doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz ustawy o finansach publicznychpozostałe wymagania niezbędne:wpis na listę radców prawnychznajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracąznajomość ustawy – Prawo o miarach i ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i aktów wykonawczych do tych ustawznajomość ustawy – Kodeks cywilny i ustawy - Kodeks postępowania cywilnegoznajomość ustawy – Prawo zamówień publicznychkomunikatywnośćumiejętność pracy samodzielnej oraz w zespoleumiejętność rozwiązywania problemówumiejętność negocjacjiumiejętność pracy pod presją czasuumiejętność obsługi programów komputerowych, tj. LEX, Legalis, Lex PolonicaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnychOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-21Decyduje data:wpływu oferty do urzędu...