Praca


22.04.2019 8:03

inspektor nadzoru budowlanego (łódzkie)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie - Opublikowano: 21 kwi 2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w OpoczniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego26-300 Opocznoul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego 1AZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoProwadzenie postępowań administracyjnychProwadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanychPrzyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanieProwadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdańWarunki pracyPraca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie. Współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów , obiektów. [więcej]


22.04.2019 8:03

starszy asystent (mazowieckie)

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie - Opublikowano: 21 kwi 2019
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy asystent do spraw serwisu sprzętu teleinformatycznego Wydział InformatykiWarszawa, ul. Pawińskiego 17/21Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:konserwowanie, modernizowanie oraz naprawianie sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz urządzeń do masowej emisji dokumentówinstalowanie oraz obsługa sprzętu informatycznego i teleinformatycznegomonitorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, których nie można wykonać we własnym zakresiewspółpraca przy określaniu potrzeb materiałowych w zakresie serwisowanego sprzętuprowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i teleinformatycznego oraz jego naprawwspółpraca przy określaniu potrzeb dotyczących zakupu nowego sprzętuWarunki pracyWejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. [więcej]22.04.2019 8:03

starszy specjalista (mazowieckie)

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie - Opublikowano: 21 kwi 2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw zamówień publicznych/zakupów w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament EkonomicznyMinisterstwo Edukacji Narodowejal. Szucha 2500-918 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz o dokonanie zakupu na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Bierze udział w pracach komisji przetargowych/zespołów zakupowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/dokonania zakupu. [więcej]


22.04.2019 8:03

starszy specjalista (mazowieckie)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Opublikowano: 21 kwi 2019
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Obsługi UrzęduMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznegouczestniczenie w komisjach przetargowychopracowywanie i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz opracowywanie i przekazywanie ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiejpublikacja na stronie internetowej zamawiającego ogłoszeń oraz informacji związanych z prowadzonymi postępowaniamiweryfikacja wniosków o dokonanie zamówieniaWarunki pracy- praca biurowa,- praca w siedzibie urzędu,- permanentna obsługa klientów wewnętrznych,- zagrożenie korupcją,- praca na drugim piętrze,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,- zainstalowana winda,- budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,- brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. [więcej]


22.04.2019 8:03

starszy statystyk (łódzkie)

Urząd Statystyczny w Łodzi - Opublikowano: 21 kwi 2019
Urząd Statystyczny w ŁodziDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy statystyk do spraw rejestru TERYT w Wydziale RejestrówUrząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja prac związanych z aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT dla województwa łódzkiego, w tym aktualizacja przestrzennych baz adresowych przy wykorzystaniu oprogramowania GIS,współpraca z jednostkami samorządowymi, powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego oraz organami służb geodezyjnych województwa łódzkiego. Warunki pracyPraca biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu. [więcej]


22.04.2019 8:03

młodszy specjalista (mazowieckie)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie - Opublikowano: 21 kwi 2019
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalista w Wydziale Archiwum w Biurze Administracyjno - GospodarczymUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu oraz jej kwalifikowanie do właściwych kategorii archiwalnych (A; B; BE; Bc). Weryfikowanie poprawności złożonych spisów zdawczo-odbiorczych pod względem formalnym, merytorycznym i ilościowym, a także umieszczanie przekazanej dokumentacji w wyznaczonych lokalizacjach zasobów archiwalnych,Prowadzenie ewidencji dokumentacji wpływającej do archiwum zakładowego w specjalistycznym oprogramowaniu należącym do systemu „Archiwum”. Weryfikowanie relacyjnych baz danych tworzonych w ramach wstępnej rejestracji dostarczanej przez komórki organizacyjne dokumentacji archiwalnej,Gromadzenie, opracowywanie i administrowanie zbiorem bibliotecznym Urzędu jak również sporządzanie planów oraz realizacja zakupów publikacji i wydawnictw na potrzeby pracowników Urzędu poprzez współpracę z polskimi instytucjami prowadzącymi dystrybucję wydawnictw naukowych i specjalistycznych w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, a także z zagranicznymi instytucjami w zakresie obsługi zakupionych wydawnictw w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biblioteki oraz stałego uzupełniania i aktualizacji zbiorów bibliotecznych,Umieszczanie w przestrzeni archiwum zakładowego dokumentacji zgodnie z przepisami określającymi sposób właściwego przechowywania zasobów archiwalnych, gromadzonych w postaci dokumentacji tradycyjnej oraz elektronicznej,Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udzielania informacji dotyczących prawidłowego postępowania podczas procesu archiwizacji. [więcej]


22.04.2019 8:03

starszy specjalista (mazowieckie)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Opublikowano: 21 kwi 2019
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Skarbu Państwa i NieruchomościMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych i gminnych prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie weryfikacji prawidłowości decyzji organów podległych w trybach nadzwyczajnych rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomościprowadzenie postępowań dotyczących nieruchomości ziemskich przejętych przez Państwo na cele reformy rolnej, aktów własności ziemi oraz nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwaprowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w zakresie weryfikacji prawidłowości decyzji Prezydenta m. Warszawy w odniesieniu do nieruchomości objętych dekretem warszawskimprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnym terytorium Rzeczypospolitej PolskiejWarunki pracy- praca biurowa,- praca w siedzibie urzędu/wydziału- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,- praca na czwartym piętrze,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- zainstalowane windy/podjazdy,- brak oznaczeń dla osób niewidomych, - pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,- budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym. [więcej]


22.04.2019 8:03

starszy legalizator (dolnośląskie)

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu - Opublikowano: 21 kwi 2019
Okręgowy Urząd Miar we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy legalizator Wydział LegalizacjiOkręgowy Urząd Miar we Wrocławiuul. Młodych Techników 61/6353-647 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,Wykonywanie czynności związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości i czasu,Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,Opracowywanie dokumentacji związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych,Prowadzenie prac administracyjno - biurowych wymaganych podczas wykonywania czynności kontrolnych i metrologicznych,Sporządzanie sprawozdań,Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania. Warunki pracyPraca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. [więcej]


22.04.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (lubelskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach - Opublikowano: 21 kwi 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PuławachPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji w Zespole ds. pasz i utylizacjiPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławachul. Norwida 1724-100 PuławyZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach indywidualnych wytwarzających i stosujących pasz w celu zgodności z prawem paszowymprowadzenie kontroli w podmiotach zajmujących się produkcją i obrotem paszaminadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcegonadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnychobsługa programów komputerowych CELAB, rejestr podmiotów paszowych, TRACES, RASFFprowadzenie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem obowiązkówWarunki pracy1. [więcej]


21.04.2019 18:03

Frontend Developer (śląskie)

HAYS IT & Telecom - Opublikowano: 21 kwi 2019
Frontend Developer Katowice NR REF. : 1120017 Dla naszego Klienta z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Front- End Developer. Miejsce pracy: KatowiceForma zatrudnienia: B2B/ IT ContractingStawka: 100-120/hWYMAGANIA: Bardzo dobra znajomość języka JavaScript, HTML5, CSS 3. [więcej]