15.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (wielkopolskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku - Opublikowano: 14 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w TurkuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Turkuul. Folwarczna 1262-700 TurekZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnychsporządzanie harmonogramów chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacjiprzeprowadzanie dochodzeń epizootycznych oraz czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnejkontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrociekontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich, identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliancekontrola podmiotów nadzorowanychsporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznychbieżąca analiza informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego, instrukcji i wytycznychbieżące załatwianie spraw wyjaśniających , odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierzątwystawianie świadectw weterynaryjnychWarunki pracy- Praca biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku (7:00 -15:00)- praca w terenie (powiat turecki) - prowadzenie kontroli- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)- Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowyInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie (nie będą rozpatrywane) decyduje data wpływu oferty do urzędu. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną zniszczone.Adres strony Urzędu: www.piwturek.plWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynariiPosiadanie prawa jazdyPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweZnajomość prawa weterynaryjnego i procedur postępowania administracyjnegoUmiejętność obsługi komputeraDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKserokopia prawa jazdyKopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynariiOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...