12.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (łódzkie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu - Opublikowano: 11 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w SieradzuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu Ul. Warneńczyka 1 98-200 SieradzPowiatowy Inspektorat Weterynarii w SieradzuUl. Warneńczyka 198-200 SieradzZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzątKontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierzątKontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturąPrzeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierzątPrzeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierzątSporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnychPrzeprowadzanie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnychWarunki pracy- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe;- Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;- Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;- Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynkuInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 822 30 04Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w CVNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe lekarz weterynariidoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-30Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...