12.06.2019 8:03

inspektor (opolskie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Opublikowano: 11 cze 2019
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w OpoluOpolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Wydziale InspekcjiWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opoluul. Nysy Łużyckiej 4245-035 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze i organy administracji w zakresie ochrony środowiska w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych.Współuczestnictwo w rozpoznawaniu wniosków o interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływających do wydziału inspekcji, w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.Prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających z KPA w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.Ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych w celu realizacji przepisów prawa oraz wytycznych organu nadrzędnego.Współpraca z innymi organami m.in. z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, administracją publiczną oraz organami ścigania i sądami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów ochrony środowiska.Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty, w tym automonitoringowe w zakresie szczególnego korzystania ze środowiska w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa.Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu oraz do planów kontroli Wydziału Inspekcji w celu realizacji wytycznych określonych przez GIOŚ oraz realizacji zadań z zakresu kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 1.Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych, również w miejscach trudno-dostępnych).3. Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów i pracy zmianowej).4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.5. Zagrożenie korupcją.6. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biuroweBariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami• Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór - inspektor Kędzierzyn-Koźle”• Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl• Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne. • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnegoDyspozycyjność KomunikatywnośćPrawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość języka angielskiego na poziomie B1umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportówuprawnienia operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowepatent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowejDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaZapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportoweKopia dokumentu potwierdzającego patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowejDokumenty należy złożyć do: 2019-06-21Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...