12.06.2019 8:03

inspektor ochrony zabytków (świętokrzyskie)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach - Opublikowano: 11 cze 2019
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KielcachŚwiętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytkowej urbanistyki w Wydziale Zabytków Nieruchomych, Założeń Rezydencjonalnych i ZieleniWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach25-516 Kielce Al. IX Wieków Kielc 3Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, opinii i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami dotyczących zabytkowej urbanistykiKonsultowanie dokumentacji projektowej i zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i konserwatorskich przy zabytkowej urbanistyceNadzór z ramienia urzędu nad prowadzonymi pracami przy zabytkowej urbanistycePlanowanie i przeprowadzanie inspekcji oraz kontroli zabytkowej urbanistykiWspółpraca z samorządami oraz innymi stanowiskami WUOZ Kielce przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoWarunki pracyPraca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaW ofercie należy podać dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.Oferty otrzymane po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucone przez komisję rekrutacyjną,Kandydaci/kandydatki, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.Informacja o metodach i techniki naboru:- sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy- sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji - rozmowa kwalifikacyjna.Dokumenty kandydatów/kandydatek wymienionych w protokole z naboru są przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów/kandydatek przez okres 30 dni; po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe urbanistyka, architektura, historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo lądowedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość obowiązujących ustaw i rozporządzeń : o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamio zagospodarowaniu przestrzennymprawo budowlanekodeksu posępowania administracyjnegow sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychUmiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myśleniaSamodzielność i umiejętność organizacji pracyUmiejętność ubsługi komputeraprawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17Decyduje data:wpływu oferty do urzędu...