12.06.2019 8:03

inspektor nadzoru budowlanego (warmińsko-mazurskie)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy - Opublikowano: 11 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w NidzicyPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicyul. Murarska 4; 13-100 NidzicaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych.Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy. Warunki pracyPraca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki (pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz w inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu nidzickiego. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek nie wyposażony w windę, toalety i drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami. Wyjazdy służbowe na kontrole. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych i komputera. Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamitelefon kontaktowy 89 625 62 05Podejmujący pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej umowę o pracę otrzymają na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie .Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zatrudnienie na czas określony.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średnie budowlanedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Wykształcenie średnie lub wyższe- budowlanedoświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (co najmniej 1 rok) posiadanie uprawnień budowlanychumiejętność obsługi komputeraznajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracjiposiadanie prawa jazdysamodzielność, obowiązkowość, komunikatywnośćposiadanie obywatelstwa polskiego korzystanie z pełni praw publicznych nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2019-07-05Decyduje data:wpływu oferty do urzędu...