12.06.2019 8:03

inspektor farmaceutyczny (warmińsko-mazurskie)

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie - Opublikowano: 11 cze 2019
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w OlsztynieWojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor farmaceutyczny w Dziale nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymiWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynieul. 1 Maja 13, 13A, 13B lokal 10410-117 OlsztynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrolowanie działalności aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego, nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1, kontrolowanie warunków lokalowych nadzorowanych jednostek, pobieranie prób produktów leczniczych do badań jakościowych, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji na podstawie przeprowadzonych kontroli, kontrolowanie uprawień zawodowych pracowników nadzorowanych jednostek,opracowywanie informacji i sporządzanie analiz na podstawie przeprowadzonych kontroli.Warunki pracypraca terenowo – biurowa,praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,pomieszczenie biurowe znajduje się na VII piętrze, dostęp do budynku - windy, prowadzenie pojazdu w ramach obowiązków służbowych,urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiKandydatki/kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatka/kandydat przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z art. 114a ustawy Prawo farmaceutyczne zobowiązani będą do złożenia oświadczenia i informacji o braku konfliktu interesów. Odmowa złożenia oświadczenia i informacji stanowić będzie podstawę do odmowy nawiązania stosunku pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu. Pracownikom oferujemy:- wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,2 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (co przy wymiarze 0,5 etatu stanowi kwotę 2108,63 zł. brutto),- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",- dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,- świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dopłata do wypoczynku),- stałe godziny pracy,- dogodną lokalizację. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895190429Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe farmaceutycznedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 5 lat doświadczenia zawodowegozgodnie z kierunkiem wykształceniapozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji,prawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office oraz Internetu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-28Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...